Electrolux Extension de garantie
#

Algemene verkoops- en herstellingsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de eventuele aankoopvoorwaarden van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle bestellingen bijgevolg afgesloten onder de hiernavermelde bedingen en voorwaarden.

1. Betaling

Het bedrag van onze facturen is steeds betaalbaar te Brussel, in de aangeduide munt, netto en contant en zonder korting. Betaling door middel van wissel levert geen schuldvernieuwing op. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens art. 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Tenzij anders vermeld, zijn alle facturen voor levering van goederen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Facturen van wissel stukken en accessoires zijn betaalbaar binnen 10 dagen na factuurdatum. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard door de schuldenaar tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente op van 12% per jaar. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen meteen opeisbaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van art. 1147-B.W. tot betaling van schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125-€, onverminderd de verwijlrente en eventuele gerechtskosten.

2. Waarborg

Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn.
De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed. Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.

Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast. Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden: Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden b) tot en met n) gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik.

a) De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.

b) Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen.

c) Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden voorgelegd.

d) De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.

e) De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.

f) De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: - chemische en elektrochemische inwerking van water, - abnormale milieuomstandigheden in het algemeen, - voor het toestel oneigenlijke werkingsomstandigheden, - contact met agressieve stoffen.

g) De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montage aanwijzingen.

h) Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.

i) Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote en ingebouwde toestellen.

j) Indien het toestel zodanig is ingebouwd, onderbouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.

k) Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingskosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.

l) Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.

m) Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.

n) Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.

o) Deze waarborgvoorwaarden gelden voor toestellen, opgenomen in het Belgisch assortiment, die in BelgiŽ verkocht en/of gebruikt worden.

Enkel een franchise, ter waarde van onze verplaatsingskosten (momenteel 41€ exclusief BTW) per toestel per interventie zijn ten laste van de consument.

Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technisch voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatie voor schriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht;
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.

Adres klantendienst:

Electrolux Belgium NV
Raketstraat, 40
1130 Brussel
Tel: 02 716 24 44

De aankoper verbindt er zich toe de eindgebruikers van de toestellen te informeren over de hierboven vermelde en geldende waarborg voorwaarden. Op verzoek van de eindgebruiker moeten de waarborgvoorwaarden schriftelijk aan hem ter beschikking gesteld worden.

3. Condities van het contract.

De garantie uitbreiding kan enkel aangegaan worden voor de toestellen opgenomen in het Belgische gamma.

- Jaar 1 & 2 : volledige garantie op technische interventies; zie herstellingsvoorwaarden.

- Jaar 3, 4 & 5 : enkel de verplaatsingskosten (momenteel 41€ exclusief BTW) per interventie zijn ten laste van de consument.

De algemene verkoops- en herstelvoorwaarden hierboven vermeld zijn eveneens van toepassing voor de duur van het contract.

In het geval dat het apparaat onherstelbaar zou blijken te zijn (vastgesteld en in overweging genomen in het kader van een commerciëel voorstel ter vervanging van het toestel) wordt de restwaarde van het toestel berekend rekening houdend met een vermindering van 1% per gebruikersmaand.

4. Betwistingen

Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Site
www.electrolux.com

<< Terug